Tyson Swasey mountain biking on the Portal Trail, Moab, Utah.